Topmenu

Wijzigingen zintuiglijk gehandicaptenzorg

Deel:

Grote wijzigingen voor de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg op komst

In opdracht van VWS heeft de NZa een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een nieuwe bekostiging voor de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg. In intensieve samenwerking met diverse partijen zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties, is gewerkt aan een structuur van herkenbare prestaties. Dit heeft aanleiding gegeven om een nieuwe productstructuur te ontwikkelen.

Waarom een nieuwe product- en bekostigingsstructuur?

In de huidige bekostiging van de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg wordt gebruik gemaakt van slechts drie prestaties. Dit biedt niet veel transparantie aan zorgverzekeraar en cliënt. Tevens maakt het de zorg niet goed vergelijkbaar, wat een goede zorginkoop belemmert. Bovendien berust de huidige bekostiging op het betalen van geleverde zorguren en biedt het geen houvast om te sturen op kwaliteit en innovatie.

Inhoud van de nieuwe bekostigingsstructuur

In eerste instantie had de NZa voor ogen om ófwel aan te sluiten bij ofwel de DOT DBC systematiek van de Medisch Specialistische Zorg, ófwel de Basis GGZ structuur. In de analyse van de zorg is men echter tot het inzicht gekomen dat de beste manier om aan te sluiten bij de zorg, uit twéé varianten bestaat:

  1. Grotendeels is de zorg vanaf 2020 in trajecten van 28 dagen gevangen, met een integraal tarief.
  2. Voor de zorg die teveel in zorgzwaarte verschilt, is gekozen voor een integraal uurtarief.

De zorg wordt geclusterd op basis van een aantal criteria. Per zorgcluster is uitgewerkt of de geleverde zorg zal worden gedeclareerd in trajectvorm of op basis van uurtarieven. Er zijn beslisbomen opgesteld om de geregistreerde zorg af te leiden naar trajecten van 28 dagen als declarabele eenheid. Dit is zorginhoudelijk gedetailleerd beschreven in het advies van de NZa.

Impact

De wijzigingen zijn aanzienlijk en zullen daarom de komende periode de nodige impact hebben op zorgorganisaties en EPD-leveranciers. Registratieprocessen moeten worden aangepast, het personeel getraind. Er moet een nieuwe vorm van zorgregistratie worden ingebouwd, met zorgproductafleiding op basis van beslisbomen (te declareren trajecten bepalen), validaties en uitzonderingen  moeten worden verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook contractmodules, facturatie en verantwoordingsrapportages.

Meer informatie

Meer gedetailleerde regelgeving en tarieven, die het mogelijk moeten maken om de nieuwe bekostigingsstructuur met software te kunnen ondersteunen, worden eind april gepubliceerd. Medicore houdt dit nauw in de gaten en zodra er meer nieuws is houden we u op de hoogte. Naar verwachting wordt 17 april het definitieve besluit genomen en volgen de stukken op 26 april.

NZa nieuwsbericht over de nieuwe bekostiging https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/02/28/nza-nieuwe-bekostiging-biedt-meer-inzicht-in-zintuiglijke-zorg
NZa advies van februari 2019 over bekostiging ZG per januari 2020 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_267645_22/1/

 

Meer weten?

Zodra de definitieve pubicaties van de NZa bekend zijn, vindt u hier meer informatie! Houd de website dus in de gaten voor onze Whitepaper.

 

Medicore is onderdeel van Tenzinger